OTEGA35-SMSY006

OTEGA 35

Artikelnummer: SMSY006

Gestell: Buche
Bezug: Polster 05